Kto jest uprawniony do kontroli technicznej budynku?

kontrola techniczna budynku

Utrzymanie obiektu budowlanego regulowane jest w Rozdziale 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). Zgodnie z art. 61 pkt 1, obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, przy zachowaniu należytego stanu technicznego i estetycznego budynku spoczywa na właścicielu bądź zarządcy. Właściwe utrzymanie, to nie tylko dbanie o porządek wokół budynku i w jego częściach wspólnych. To przede wszystkim poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego typu przeglądy budowlane. Kto może je wykonywać?

Rodzaje niezbędnych kontroli

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego, okresowe kontrole dzielą się według cykliczności oraz podmiotu kontroli. Co najmniej raz w roku właściciel lub zarządca musi zlecić przeprowadzenie kontroli stanu technicznego elementów budynku oraz instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne. Ponadto sprawdzić należy instalacje i urządzenia, które służą ochronie środowiska oraz instalacje gazowe i przewody kominowe – dymowe, spalinowe i wentylacyjne.  (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych). Co najmniej raz na pięć lat obowiązkowe jest sprawdzenie stanu technicznego budynku i jego dalszej przydatności do użytkowania, a także estetyki oraz otoczenia. Kontrola obejmować musi także badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Podczas kontroli bezwzględnie należy pamiętać o odwodnieniach budynku, urządzeniach zamocowanych do ścian i dachu budynku, pokryciu dachowym, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, urządzeniach przeciwpożarowych oraz elementach instalacji kanalizacyjnej, odprowadzających ścieki z budynku.

Uprawnieni do dokonywania kontroli

Kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i odpowiednim zakresie. Natomiast kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych mogą przeprowadzać zarówno osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak również osoby mające kwalifikacje, które są wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. W tym przypadku bez znaczenia jest fakt posiadania lub nieposiadania przez nie uprawnień budowlanych.